Regulamin

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§ 1
Serwis internetowy prowadzony pod adresem https://ewelina.thepphaboot.com prowadzony jest przez Ewelina Thepphaboot ul. Kochanowskiego 34/2, 59-820 Leśna NIP: 6131536307, adres e-mail: ewelina.thepphaboot@gmail.com

§ 2
Niniejszy Regulamin jest dostępny nieprzerwanie pod adresem https://ewelina.thepphaboot.com/regulamin.

§ 3
Regulamin określa zakres oraz rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis https://ewelina.thepphaboot.com.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych Klientów strony jest Ewelina Thepphaboot ul. Kochanowskiego 34/2, 59-820 Leśna NIP: 6131536307.
Dane osobowe Kupujących będą przetwarzane jedynie w celu realizacji zamówienia, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody także dla celów marketingowych Administratora. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Wszyscy Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla realizacji zamówienia.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
§ 1
Zamówienia za pośrednictwem serwisu można składać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
Na zamówienie składają się:
1.Wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia, który otwiera się po kliknięciu w przycisk Zapłać Teraz. Kupujący wypełnia formularz zamówienia w sposób kompletny i zgodny z faktami.
2.Złożywszy zamówienie Kupujący otrzyma wygenerowaną automatycznie odpowiedź – potwierdzająca przyjęcie zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia może zostać dokonane także poprzez potwierdzenie telefoniczne przez Prowadzącego Serwis. Brak potwierdzenia jest równoznaczny z brakiem możliwości przyjęcia zamówienia do realizacji.
3.Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Prowadzący Serwis zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oznacza, iż zamówienie to nie mogło zostać przyjęte do realizacji.
Prowadzący Serwis może zweryfikować złożone zamówienie w zakresie jego rzetelności, a także anulować je w razie zastrzeżeń co do jego prawidłowości oraz rzetelności. Powyższe nie dotyczy Kupujących, będących konsumentami.
Jeżeli zamówienie złożone przez Kupującego – konsumenta zawierać będzie braki w zakresie rzetelności lub wiarygodności – Prowadzący Serwis skontaktuje się z Kupującym, wykorzystując informacje kontaktowe (adres e-mail, numer telefoniczny) podane przez Kupującego w formularzu zamówienia w celu uzupełnienia braków zamówienia i usunięcia wątpliwości wynikłych na tym tle. W razie nieusunięcia rzeczonych braków i wątpliwości odnośnie danych zamieszczonych przez konsumenta w formularzu zamówienia – Prowadzący Serwis może anulować zamówienie.
Kupujący, składając zamówienie powinien umieścić w formularzu wszelkie niezbędne dane, pozwalające na jego poprawną identyfikację, do których należą w szczególności numer telefoniczny oraz adres e-mail. Warunkiem skuteczności złożenia zamówienia, jest wskazanie przez Kupującego wszystkich danych, które pozwalają na jego prawidłową identyfikację.
W efekcie złożenia zamówienia przez Kupującego oraz potwierdzenia złożonego zamówienia przez Prowadzącego Serwis – dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym, a Prowadzącym Serwis. Warunki umowy określa niniejszy regulamin.
Każde zamówienie złożone w sposób właściwy – otrzymuje numer identyfikacyjny. Numer identyfikacyjny umożliwia określenie osoby Kupującego oraz przedmiotu zamówienia.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
§ 1
1.Warunkiem realizacji zamówienia jest, w szczególności, dostępność wolnego terminu.
2. Jeżeli Kupujący jest konsumentem § 5 ust. 1 nie stosuje się. W takiej sytuacji, gdy Prowadzący Serwis nie może zrealizować zamówienia z powodu braku terminu w chwili realizacji zamówienia, – zobowiązany jest – nie później niż w ciągu 7 dni roboczych – zawiadomić o tym konsumenta wraz ze zwrotem kwoty uiszczonej przez niego zapłaty. W powyższej sytuacji umowę uważa się za niezawartą.
3. Przyjęcie zamówienia do realizacji nastąpi z początkiem pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu, w którym zamówienie zostało potwierdzone lub, w którym Prowadzący Serwis otrzymał zapłatę za zakupiony produkt.
4. Zamówienie zrealizowane zostanie w terminie od 2 do 7 dni roboczych
5. W razie wystąpienia przyczyn niezależnych od Prowadzącego Serwis, termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. W takim przypadku Prowadzący Serwis obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Kupującego oraz wskazać nowy, przybliżony termin realizacji zamówienia. Jeżeli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Kupującego – może on odstąpić od umowy.
 
§ 2
1. Realizacja zamówienia dokonywana jest stosownie do sposobu wskazanego w elektronicznym formularzu zamówienia przez Kupującego.
2. W ramach strony internetowej dostępne są następujące sposoby realizacji zamówienia:
a) za pośrednictwem poczty e-mail klienci otrzymują informacje odnośnie sesji oraz konsultacji. Sesje oraz konsultacje odbywają się on-line za pośrednictwem aplikacji: Skype, Messenger oraz WhatsApp.
 
§ 3
1. Kupujący ma możliwość anulowania złożonego zamówienia w terminie 8 godzin od momentu jego złożenia. Anulowanie zamówienia następuje poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres e-mail Prowadzącego Serwis.
3. W przypadku nieopłacenia zamówienia w ciągu 1 dnia zamówienie zostanie anulowane.
 

§ 4
1. W ramach zakupów na stronie internetowej dostępne są – według wyboru kupującego – następujące formy płatności:
a) przelewem na konto Prowadzącego Serwis – należność tytułem zapłaty ceny wpłacana jest w formie przedpłaty na rachunek bankowy Prowadzącego Serwis: ewelina.thepphaboot.com
BANK 24 1140 2004 0000 3002 5640 3038
b) Tpay – pobranie należności następuje w momencie akceptacji transakcji przez operatora płatności
c) Tpay – kanał płatności elektronicznych 

V ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROWADZĄCEGO SERWIS, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROT, NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

§ 1
W sytuacjach losowych istnieje możliwość zmiany terminu sesji lub konsultacji, pod warunkiem dostępności wolnych terminów w danym tygodniu. Sesje przeprowadzane są on-line przy użyciu komunikatorów: Skype, WhatsApp, Messenger.

Informacja dotycząca zmiany terminu sesji lub konsultacji powinna być zgłoszona najpóźniej 24h przed ustalonym terminem. Każda nieobecność, niezależna od przyczyny, zgłoszona później niż 24h przed ustalonym terminem, wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty za pełny koszt sesji/konsultacji. Odwołanie spotkania bez wcześniejszego uprzedzenia wiąże się z poniesieniem pełnej opłaty za konsultację.

Klient może odwołać umówioną wcześniej konsultację bez podawania przyczyn najpóźniej 2 dni przed ustalonym wcześniej terminem.

W zakresie nieuregulowanym w regulaminie strony internetowej, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Prowadzący Serwis informuje o zmianie lub wydaniu nowego regulaminu za pośrednictwem strony internetowej serwisu ewelina.thepphaboot.com. Zmiany w regulaminie wywołują skutek – w braku odmiennego zastrzeżenia – od dnia zamieszczenia informacji o zmianie. Nowe postanowienia regulaminu stosowane są do zamówień złożonych po dniu ich wejścia w życie.

§ 2 Prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:

utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej, powstałych na skutek okoliczności, którym Prowadzący Serwis nie mógł zapobiec lub przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w tym: problemów związanych z działaniem sieci teleinformatycznej lub łączy internetowych, jak również wywołanych zdarzeniami losowymi lub siłą wyższą; szkody wywołane korzystaniem z serwisu w sposób nieprawidłowy, w tym korzystaniem ze strony internetowej w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem; awarie sprzętu, systemu lub oprogramowania będących skutkiem czynników niezależnych od Prowadzącego Serwis.


VI DEFINICJE
§ 1
1. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:
1) Prowadzącym Serwis – należy przez to rozumieć Osobę fizyczną Ewelina Thepphaboot  z siedzibą w Leśna pod adresem:   ul. Kochanowskiego 34/2, 59-820 Leśna, NIP: 6131536307
2) Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną w tym, w szczególności konsumenta – w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej
3) użytkowniku serwisu – należy przez to rozumieć każdego, kto korzysta z serwisu w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności: przegląda serwis, komunikuje się za pomocą serwisu z Prowadzącym Serwis, dokonuje zakupu, oraz podejmuje wszelkie związane z zakupem czynności;
4) stronie internetowej – należy przez to rozumieć serwis internetowy ewelina.thepphaboot.com Pojęcia „strona internetowa” oraz „serwis” używane są w regulaminie zamiennie;
5) wydawnictwach – rozumie się przez to prezentowane w serwisie wydawnictwa, tj. książki i czasopisma, w postaci drukowanej jak również zawarte na nośnikach cyfrowych (płytach CD, DVD itp.) oraz programy komputerowe;
6) wydawnictwach elektronicznych – należy przez to rozumieć wydawnictwa w formie elektronicznej lub ich zbiory, bez względu na rodzaj zastosowanego formatu plików, które udostępnione zostały w serwisie do pobrania za uprzednią rejestracją oraz zapłatą ceny;
7) produkty – wszelkie prezentowane w serwisie przedmioty, w tym w szczególności: wydawnictwa, wydawnictwa elektroniczne, diety, odzież sportowa, produkty żywnościowe, i inne;
8) konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową ( art. 22 k.c.)

2. Regulamin określa zasady dokonywania przez Prowadzącego Serwis, za pośrednictwem serwisu, sprzedaży produktów Kupującym. Niniejszy regulamin udostępniony jest dla Kupujących na stronie https://ewelina.thepphaboot.com/regulamin będąc dostępny dla każdego użytkownika sieci Internet, w tym dla każdego użytkownik serwisu;

3. Kupujący przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem serwisu, powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem, dostępnym pod adresem: ewelina.thepphaboot.com/regulamin, Jednocześnie z zamówieniem Kupujący potwierdza, iż niniejszy regulamin zna oraz akceptuje zawarte w nim postanowienia. Oświadczenie to składane jest poprzez oznaczenie aktywnego pola, wyszczególnionego i widocznego w toku składania zamówienia.

VII REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  1. Klient może zgłaszać reklamacje w związku z działaniem Serwisu oraz korzystaniem z Usług poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: ewelina.thepphaboot@gmail.com.
  2. W reklamacji Klient powinien uwzględnić swoje Imię i Nazwisko, adres korespondencyjny oraz opis zaistniałego problemu.
  3. Firma zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej zgłoszonej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji.
  4. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana Klientowi na podany adres korespondencyjny.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 1
1. Przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) stosuje się odpowiednio w przypadku zakupów, dokonywanych przez Kupujących, będących konsumentami.
2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2022 roku i od tego momentu stosowany jest do wszystkich zamówień złożonych za pośrednictwem strony internetowej.
3. Zmiana treści niniejszego regulaminu lub wydanie nowego regulaminu przez Prowadzącego Serwis może nastąpić w przypadku:
zmian w treści powszechnie obowiązującego prawa, jak również wydania orzeczeń lub decyzji przez uprawnione organy państwowe, kształtujących lub zmieniających prawa lub obowiązki stron określone w umowie lub osób trzecich, wpływających na sposób świadczenia usług, a także zmian w zakresie prawa podatkowego, w szczególności oddziaływujących na wysokość zobowiązań podatkowych, wprowadzających nowe podatki lub opłaty, lub też zmieniające sposób ich spełniania; zmian w zakresie właściwości i warunków technicznych prowadzenia strony internetowej, w tym w szczególności, związanych z postępem technicznym lub technologicznym; zmian w zasadach funkcjonowania sieci Internet lub też zasadach komunikacji w ramach tej sieci, spowodowanych postępem technicznym lub technologicznym, zmianami powszechnie obowiązującego prawa lub też orzeczeniami albo decyzjami uprawnionych do ich wydania organów państwowych; zmian w organizacji lub przekształceń prawno-organizacyjnych Prowadzącego Serwis z wyłączeniem zmian skutkujących następstwem prawnym; siły wyższej.

error:
Otwórz Chat
1
CZEŚĆ! Tu Ewelina!
Świetnie, że jesteś!
W czym mogę Ci pomóc?

Dalsze przeglądanie tej strony oznacza, że zgadzasz się z Polityką Prywatności. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close